Geri

Ümmü’l-berâhîn Okumaları

Ücretsiz
Ummul berahin
Ücretsiz

Aḳīdetü ehli’t-tevḥîd eṣ-ṣuġrâ / Ümmü’l-berâhîn/ es-Senûsiyye Okumaları

Prof. Dr. Osman Demir

Eş‘arî âlimlerinden Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin (ö. 895/1490)  kaleme aldığı bu eser, Ümmü’l-berâhîn veya kısaca es-Senûsiyye adlarıyla da tanınır. Eser kelime-i şehâdetin tefsirini yapmak maksadıyla yazılmış olup aklî hükümleri tasnifle başlar. Allah ve peygamberler hakkında inanılması zorunlu (vâcip), câiz ve imkânsız (müstahîl) olan hususların nelerden ibaret bulunduğu ve bunları öğrenmenin her yetişkin müslümana farz olduğu belirtilen risâlede, Allah hakkında inanılması vâcip olan sıfatlar nefsî, selbî (ademî), meânî, mânevî ve hâlî (bk. SIFAT) şeklinde gruplara ayrılarak yirmi maddede toplanır. Allah hakkında inanılması ve kabul edilmesi imkânsız olan nitelikler de (cehalet, ölümlülük gibi) aynı şekilde yirmi madde halinde gösterilerek bunların birinci kategorideki yirmi sıfatın zıtları olduğu belirtilir. Allah için bir mecburiyet ifade etmeyen (câiz; yaratma, yaşatma, öldürme, rızık verme gibi) sıfatlar ise kısaca mümkini icat edip etmemek şeklinde yorumlanır. Allah’ın varlığı cevher ve araz metoduyla ispat edildikten sonra peygamberlerin özellikleri ve Hz. Muhammed’in nübüvveti anlatılır; daha önceki peygamberlere, meleklere, ilâhî kitaplara ve âhirete inanmadan Hz. Muhammed’e iman etmenin makbul sayılamayacağı ifade edilir. Risâle, kelime-i şehâdetin bu şekilde anlaşılarak kalp ile tasdik edilmesi gerektiğine, ayrıca dil ile çokça tekrarlanmasının da önemli olduğuna işaretle sona erer. Hacminin küçüklüğüne rağmen akaidle ilgili temel bilgileri özlü ve anlaşılır bir üslûpla ifade eden el-ʿAḳīdetü’ṣ-ṣuġrâ, ilâhî sıfatları gruplandırması bakımından dikkat çekicidir. ʿAḳāʾidü’n-Nesefî’ye Osmanlı ilim çevrelerinde gösterilen ilginin bir benzeri Kuzey Afrika’da el-ʿAḳīdetü’ṣ-ṣuġrâ’ya gösterilmiş ve eser medreselerde okutulmuştur.

Kaynak:Yavuz, Yusuf Şevki, “ʿAḳīdetü’s-Senûsî”,  TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akaidus-senusi (25.11.2021).

Okunan metne ve şerhine linklerden ulaşabilirsiniz: PDF    PDF

Eğitim Detayı

  • Dersler 8
  • Sınavlar 0
  • Süre Ömür Boyu Erişim
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Öğrenciler 174
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet

Doç. Dr. Osman DEMİR, 1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999’da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 - 2018 yılları arasında itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.