Geri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KVKK VERBİS: OKU OKUT DERNEĞİ (10055347)

Oku Okut Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, site ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, organizasyonumuz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından düzenlenen toplantılar, konferanslar ve benzeri etkinliklere kayıt olmanız durumunda ilgili etkinliklere katılımınızı sağlamak amaçları ile işlenmektedir. Buna ek olarak, istatistiki amaçlarla kişisel verileriniz anonimleştirilerek de işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verileriniz, bir etkinliğe kayıt olmak için bize bilgilerinizi e-posta, posta, telefon gibi iletişim araçları ile ilettiğiniz durumlarda, Derneğin, internet sitesi, sosyal medya mecraları vasıtalarıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Web sitemizde yer alan iletişim formu, üyelik formu ve etkinlik formu alanlarını kullanmanız veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişim kurmanız halinde Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan şu hukuki sebeplere dayanırız:

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ilgili etkinliğin organizasyonu için birlikte çalıştığımız organizasyon şirketine ve/veya etkinliğe ev sahipliği yapan kuruma etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Dernek iletmeniz durumunda Dernek talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğe iletebilirsiniz. Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi yasal usule uygun olarak; https://www.okuokut.org/  iletişim sayfasındaki formunu web sitesi üzerinden ve/veya formun imzalı bir nüshasını Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Caddesi, No. 8/2 Ankara / TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Dr. Abdullah DEMİR

VERBİS Veri Sorumlusu

abdemir@ybu.edu.tr