Geri

OKU OKUT DERNEĞİ | OKU OKUT ASSOCIATION

Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek ve topluma okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla projeler üretmeyi ve bu alanda ücretsiz hizmet sunmayı görev edinen Oku Okut Derneği, 07 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da kuruldu. Kanunlar çerçevesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Derneğimiz, toplum yararı için eğitim alanında sahip olduğu programlarla, okuma alışkanlığının artırılması amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

Derneğin AdıOku Okut Derneği
Kısa AdıOku Okut

Kurum ID / EC Organisation ID

ISNI

E10291891

0000000506276072

Kütük No.06-142-141
Vergi NumarasıÇubuk VD 6390840724
MERSİS0639084072400001
Adres

Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No. 11-c/17  (Kuzey Ankara Külliyesi) 06300 Keçiören/ANKARA

UAVT Adres Kodu2204256719
E-Postaposta@okuokut.org
Telefon0 312 906 15 99
Cep+90 539 249 77 18
Webwww.okuokut.org
Tüzük Tüzük Metni – PDF

Okut Okut Association, which aims to produce projects and provide free services in order to improve the reading skills of students and to inculcate reading habits in society, was established in Ankara on 07 December 2020. Our Association, which is a non-governmental organization operating within the framework of the law, carries out activities in order to increase reading habits with its programs in the field of education for the benefit of society.

 

Name of the AssociationOku Okut Derneği | Oku Okut Association
Short Name of the AssociationOku Okut

Organisation ID (OID)

ISNI

E10291891

0000000506276072

Association Register No.06-142-141
Tax NumberÇubuk VD 6390840724
MERSIS0639084072400001
Address

Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No. 11-c/17  (Kuzey Ankara Külliyesi) 06300 Keçiören/ANKARA

Post Code06760
Emailposta@okuokut.org
Phone0 312 906 15 99
Mobil Phone+90 539 249 77 18
Webwww.okuokut.org

Oku Okut Derneği’nin misyonu; kendini, tarihini, kültürünü ve dünyayı bilme yolunda olan öğrencilerimize, bilimsel veriler ve uluslararası başarılı uygulama örnekleri perspektifinde okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığın tüm toplumda yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Oku Okut Derneği’nin hedef kitlesi; öncelikle öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımızdır.

Oku Okut Derneği’nin kapsama ve hizmet alanı; yapay zekâ ve çevrim içi teknolojik imkânlarla yakın planda Türkiye, gelecekte tüm dünyadır.

Oku Okut Derneği’nin vizyonu; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı desteklemede Türkiye’nin KIZILAY’ı olmaktır.

Oku Okut Derneği’nin amacı, öğrencilere “kitap okuma alışkanlığı” kazandırmak ve bu alışkanlığı toplumda yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı akademik araştırmalar yaparak her durum için özel “okuma projeleri” üretmektir. Yürütülecek projelerle eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrenciler için kitaplarla buluşma imkânları oluşturulacaktır. Okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için her okuyucuya yapay zekâ ve eğitim danışmanları aracılığıyla rehberlik hizmeti verilecektir. Ayrıca alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında ilkokul, ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çevrim içi okuma kulüpleri oluşturularak öğrencilerin yazarlarla buluşması sağlanacaktır. Proje kapsamında gayretli ve başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi; maddi imkânı kısıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çevrim içi canlı destek kurslarının düzenlenmesi de hedeflenmektedir.

Oku Okut Derneği’nin projelerine ve sunduğu hizmetlere katılım tamamen ücretsizdir ve www.okuokut.org adresinden kayıtla gerçekleşmektedir.

The mission of the Okut Okut Association; Our aim is to make our students, who are on the way to know themselves, their history, culture, and the world, gain the habit of reading in the perspective of scientific data and international successful practice examples, and to ensure that this habit becomes widespread in the whole society.

The target audience of the Okut Okut Association is; primarily our students, our citizens, and our compatriots living abroad.

The scope and service area of the Okut Okut Association; With artificial intelligence and online technological opportunities, Turkey is the whole world in the future.

The vision of the Okut Okut Association; To be Turkey’s KIZILAY in gaining reading habits and supporting reading.

The aim of the Okut Okut Association is to produce special “reading projects” for every situation by conducting extensive academic research in order to develop the habit of reading books in students and to popularize this habit in society. With the projects to be carried out, opportunities to meet with books will be created for students at all levels of education. Guidance will be provided to each reader through artificial intelligence and education consultants to improve their reading comprehension skills. In addition, online reading clubs will be created for primary, secondary, high school, undergraduate, graduate, and doctoral students under the supervision of faculty members who are experts in their fields, and students will be able to meet with authors. Rewarding students who are diligent and successful within the scope of the project; is also aimed to organize free online live support courses for primary, secondary, and high school students with limited financial means.

Participation in the projects and services of the Oku Okut Association is completely free and can be done with registration at www.okuokut.org.

Oku Okut Derneği’nin amaçları şunlardır:

 1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini imkânları ölçüsünde desteklemek; yakın vadede öğrencilere, uzun vadede tüm topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek için çalışmak.
 2. Kitap okuma alışkanlığını artırmaya odaklanan kapsamlı akademik araştırmalar yürütmek.
 3. Kitap okuma alışkanlığını artırmaya odaklanan etkinlik ve faaliyetler yürütmek.
 4. Dernek faaliyetlerine katılan öğrenci ve yetişkinlerin okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak için çalışmak, bilinçlendirmek, teşvik etmek ve imkânlar ölçüsünde ödüllendirmek.
 5. Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerle ile iş birliği yaparak ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere ve yetişkinlere yönelik öğretmen ve öğretim üyelerinin danışmanlığında yüz yüze veya çevrim içi okuma kulüpleri ve toplulukları kurmak, öğrencileri yazarlar ile buluşturmak.
 6. Maddi imkânı bulunmayan ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik ücretsiz yüz yüze veya çevrim içi ortamda destek kursları düzenlemek.
 7. Maddi imkânı bulunmayan ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim gören öğrencileri imkânlar ölçüsünde burs vererek desteklemek,
 8. Türkiye’de üretilen akademik birikimin uluslararası görünürlüğünü artırmak, bu kapsamda Dernek üyelerince kaleme alınan araştırmaların İngilizce ve diğer dillerde yayımını desteklemek.
 9. Eğitim-öğretimi desteklemek ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla yayın yapmak, derneğin görev alanına giren yayınları desteklemek, tavsiye etmek.
 10. Türk kültürüne, insani değerlere, bilime ve sanata hizmet etmiş kişi ve kuruluşlara ödül vermek.

The aims of the Okut Okut Association are as follows:

 1. To support education and training activities as much as possible; To make students gain reading habits in the near term and to the whole society in the long term, and to work to develop reading habits.
 2. Conducting comprehensive academic research focusing on increasing the habit of reading books.
 3. To carry out activities and activities that focus on increasing the habit of reading books.
 4. To work, raise awareness, encourage and reward students and adults who participate in the activities of the association to gain the habit of reading.
 5. To establish face-to-face or online reading clubs and societies under the supervision of teachers and faculty members for primary, secondary, undergraduate, and graduate students and adults in cooperation with the Ministry of National Education and Universities, connect with authors.
 6. To organize free face-to-face or online support courses for students who do not have financial means at primary, secondary, undergraduate, and graduate levels.
 7. To support students who do not have financial means at primary, secondary, undergraduate, and graduate levels by giving scholarships to the extent possible,
 8. To increase the international visibility of the academic knowledge produced in Turkey, and to support the publication of research written by the members of the Association in English and other languages.
 9. Publishing in order to support education and spread the habit of reading, to support and recommend publications that fall within the scope of the association’s duty.
 10. To give awards to individuals and organizations that have served Turkish culture, human values, science, and art.

Oku Okut Derneği uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan aşağıda belirtilen prensiplerine bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunar:

 1. Ayırım Gözetmemek: Oku Okut Derneği; milliyet, ırk, dinî inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Eğitim ve öğretimi destekler; topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek için çalışır.
 2. Tarafsızlık: Oku Okut Derneği, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman din, ırk, siyasi ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.
 3. Bağımsızlık: Oku Okut Derneği, bağımsız bir kuruluştur. Eğitim ve öğretimi destekleme ile okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerde kamu otoritelerinin yardımcısıdır.
 4. Şeffaflık: Oku Okut Derneği, Dernek ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde kamuoyuna web sitesinden açıklar.
 5. Hesap Verebilirlik: Oku Okut Derneği, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumlulukları çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.
 6. Sorumluluk: Oku Okut Derneği faaliyet ve hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlar.
 7. Adalet ve Eşitlik: Oku Okut Derneği yönetimi; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.
 8. Etik Değerlere Saygı: Oku Okut Derneği etik değerlere saygılıdır ve faaliyetlerinde etik değerlere uygunluğu gözetir.

Okut Okut Association provides services within the framework of ethical values ​​by adhering to the following principles, which are the main principles of international corporate governance:

Non-Discrimination: Okut Okut Association; nationality, race, religious belief, class, or political opinion does not discriminate. Supports education and training; works to inculcate reading habits in society and to develop reading habits.

 1. Impartiality: Okut Okut Association does not become a party to hostilities in order to gain everyone’s trust. It never enters into conflicts of religious, racial, political, or ideological nature.
 2. Independence: Okut Okut Association is an independent organization. It is the assistant of public authorities in activities aimed at supporting education and training and increasing reading habits.
 3. Transparency: Okut Okut Association discloses sufficient, accurate and comparable information on financial, real, and economic issues related to the Association to the public on its website in a timely, concrete, and understandable manner.
 4. Accountability: Okut Okut Association clearly defines its management rules and responsibilities and adopts the principle of transparency and openness to the public within the framework of these responsibilities.
 5. Responsibility: Okut Okut Association ensures that its activities and services comply with national and international relevant legislation, internal regulations, social and ethical values.
 6. Justice and Equality: Management of Okut Association; adopts equal treatment and unprejudiced approach towards third parties in all its activities.
 7. Respect for Ethical Values: Okut Association respects ethical values ​​and observes compliance with ethical values ​​in its activities.

YÖNETİM KURULUMUZ

DENETİM KURULUMUZ

EĞİTİM KADROMUZ