Geri
Görüntü Yok

Öğrencilerin Okuma Düzeyleri (2007)

 Yazar: Münür Dedeoğlu, Deniz Yayla, Mustafa Karaşahin  Eser Türü: Araştırma  Yayınevi: Milli Eğitim Bakanlığı  Yayın Yılı: 2007  Sayfa Sayısı: 66  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Tags: Öğrencilerin Okuma DüzeyleriOkuma AlışkanlığıOkuma DavranışlarıOkuma DüzeyiOkuma KültürüOkuma Kültürü Edinme |
 Özet:

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler olduğunun belirlenmesinin yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel evrenini 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem almak için kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede alt evren belirlenmiştir. Buna göre, 81 ilin tamamından örnek almak yerine, illerin yer aldığı coğrafi bölgeler ve gelişmişlik düzeyleri ölçüt olarak alınarak toplam 13 il seçilmiştir. Bir başka deyişle örneklemin seçileceği yerleşim yeri alt evreni 13 il merkezinden oluşmuştur. Her yerleşim yeri alt evreninden iki ilköğretim okulu, iki genel ortaöğretim okulu olmak üzere dörder okul alınmıştır. Bu bağlamda her coğrafî bölgeden sekizer okuldan örnek alınmıştır. Her okuldan alınacak öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Toplam 1053 öğrencinin görüşleri alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen okuma düzeylerini ve okuma düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmanın genel amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilmiştir, Anket maddeleri var olan durum ile varolması gereken durum arasındaki farkı ortaya koyabilecek biçimde oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu, yüz geçerliğini sağlamak üzere alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Alan uzmanlarının eleştirileri doğrultusunda yeniden düzenlenen anket formları, asıl örneklemde yer almayacak olan yeterli sayıda öğrenciye uygulanarak elde edilen sonuçlar üzerinden güvenirlik çalışmasına tabi tutulmuştur. Bu aşamadan sonra son biçimini alan anket, örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada elde edilecek veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS (Statistical package program for social sciences) 13,0 for Windows” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (x), standart sapma (ss) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Analizler sonucunda, çoğu ailede, kitap alma, kitap okumanın öncelikli bir ihtiyaç olmadığı, boş zamanlarını okuyarak değerlendiren çocukların oranı oldukça düşük olduğu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yeterince kitap sahibi olmadığı, İlk kitap okuma yaşının 13 – 14 olduğu, evde kitap okumak için ayrılan sürenin oldukça yetersiz olduğu, kütüphanelerden dergi ve kitap temin etme oranının düşük olduğu ve öğrencilerin gelişmiş ülkelerdeki akranlarının daha çok okuduğunu düşündüklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.


 Geri