Geri
alibulut

Prof. Dr. Ali Bulut

Prof. Dr. Ali Bulut, Samsun/Vezirköprü’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

YAYINLAR

  1. Uluslararası kitaplar
  2. Belâgat Meânî Beyân Bedî‘, İfav Yay., İstanbul 2013.
  3. el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedîʻ, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay.,İstanbul 2014.
  4. Belâgat-i Müyessera, Meânî – Beyân – Bedîʻ, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2015.
  5. Belâgat Terimleri Sözlüğü, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2015.
  6. Arapça Modern Metinler Edebiyat – Medya, İfav Yayınları, İstanbul 2021. (ISBN: 978-975-548-571-3)
  7. Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Kuşeyrî’den Seçmeler, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2021.
  8. Arapça Hikâyeler 1. Kur, (Recep Abdülvehhâb’la birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2019.
  9. Arapça Hikâyeler 2. Kur, (Recep Abdülvehhâb’la birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2019.
  10. Arapça Hikâyeler 3.-4. Kur, (Recep Abdülvehhâb’la birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2019.
  11. Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası Nefehât’ten Seçmeler, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2019.
  12. Fennü Binâi’ş-Şahsiyye Nemâzic mine’l-Hadârati’l-İslâmiyye, (İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı’nın Arapçası), Çamlıca Yayınları, İstanbul 2019.
  13. el-Kâfî fi’n-Nahv, (Ragb Ramadan Elsayed Abdelwhab ile birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2018.
  14. Ayet ve Hadisler Işığında Gönül Sohbetleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017.
  15. Câhiliyeden Günümüze Arapça Edebî Metinler ve Çözümlemesi, (Suliman Alomirat’la birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2017.
  16. İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017.
  17. Bedîʻ İlmi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2016.
  18. Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar, Arapça-Türkçe Türkçe Arapça, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  19. Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim, Furkan Yayınevi, İstanbul 2016.
  20. el-Kavâidü’l-Müşeccia Sarf I, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  21. el-Kavâidü’l-Müşeccia Sarf II, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  22. el-Kavâidü’l-Müşeccia Nahiv I, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  23. el-Kavâidü’l-Müşeccia Nahiv II, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  24. el-Kavâidü’l-Müşeccia Nahiv III, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2014.
  25. el-Kavâidü’l-Müşeccia I, (Halil İbrahim. Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2011.
  26. el-Kavâidü’l-Müşeccia II, (Halil İbrahim. Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2011.
  27. el-Kavâidü’l-Müşeccia III, (Halil İbrahim. Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2011.
  28. Hamza b. Turgut el-Aydınî ve el-Hevâdî fî Şerhi’l-Mesâlik İsimli Eseri, Etüt Yay., Samsun 2009.
  29. “Hicrî İlk Üç Asırda Kur’ân Filolojisine Dair Eser Veren İlim Adamları ve Eserleri” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1999.
  30. “Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Ele Aldığı Bazı Nahiv Konuları İşleme Yöntemi ve Koyduğu Kurallar” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Samsun 2003.
  31. Şeyh Muhammed el-Hazîn ve Dîvânı, (Muğîsiddin Aydın’la birlikte), Ravza Yayınları, İstanbul 2016.
  32. Uluslararası kitaplarda bölümler
  33. “Belâgat İlminin Tarihsel Süreci”, Dîvân Toplantıları-I Mazmûndan Poetikaya, Editörler: M. Esat Harmancı vd, İksad Global Yayıncılık, Kocaeli 2020, s. 28-44.
  34. “Çorlu Ahmet Paşa Medresesi Müderrislerinden Hamza b. Turgut el-Aydınî ve Belâgat İlmindeki Yeri”,Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat, Editörler: Hasan Keskin, Özkan Öztürk, Halil İbrahim Delen, Ali Sever, Ensar Neşriyat, İstanbul 2019, s. 551-573.
  35. “İslâm Öncesi Arap Şiirinin Mevsûkiyeti Meselesi”, İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat, editör: Mustafa Çağrıcı, Kuramer, İstanbul 2019, s. 15-60.
  36. “Sözlü Gelenekten Yazılı Geleneğe Geçiş ve Bunda Kur’an’ın Etkisi”, İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat, editör: Mustafa Çağrıcı, Kuramer, İstanbul 2019, s. 107-114.
  37. “Arap Yazısı”, İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat, editör: Mustafa Çağrıcı, Kuramer, İstanbul 2019, s. 301-329.
  38. “Atpazarî Osman Fazlı Efendi’nin Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî Adlı Eseri”, Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Kitabı, editörler: İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, Kisbü, Lefkoşe 2019, s. 101-122.
  39. “Arap Dili ve Belâgatı”, İlahiyat Atlası, Editör: Süleyman Turan, Bayramali Nazıroğlu, H. Yusuf Acuner, Ensar Neşriyat İstanbul 2018, s. 243-262.
  40. “Fatih Sultan Mehmed’in Âlimlere Verdiği Değer”, Fatih Sultan Mehmed Han, Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018, s. 115-128.
  41. İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş  İkinci Kitap, (Editörler: Musa Yıldız vd.), (Ali Bulut 2. Cilt 21. Ünite: Çevre Bilinci, s. 159-196), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
  42. İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş  İkinci Kitap, (Editörler: Musa Yıldız vd.), (Ali Bulut 2. Cilt 22. Ünite: Doğal Afetler, s. 197-222), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
  43. İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş  İkinci Kitap, (Editörler: Musa Yıldız vd.), (Ali Bulut 2. Cilt 23. Ünite: Hayvanlar Dünyası, s. 223-268), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
  44. “İlletli Fiiller ve Çekimi”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  45. “el-Mef’ûlü Mutlak”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  46. “İsm-i Mevsûl”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  47. “İstisnâ”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  48. “Mukârabe, Recâ ve Şurû Fiilleri”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  49. “Bedel”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2010.
  50. Sultan Memdûh’un Eserleri II, Münîbî Dîvânı, (Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Siirt Valiliği Yayınları Siirt 2013, (Ali Bulut: II, 523-551).
  51. “Arapçanın Özellikleri: el-Ezherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 896-897.
  52. “Dilin Kökeni: İbn Sîde”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 899-901.
  53. “Kelime Bilgisine Giriş: Halîl b. Ahmed”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 902-903.
  54. “Lugate Giriş: İbn Düreyd”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 903-906.
  55. “Önsöz: el-Cevherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 906-907.
  56. “Lugate Giriş: İbn Fâris”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 907-908.
  57. “Beyân İlmi: Abdülkâhir el-Cürcânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 913-914.
  58. “Meânî ve Beyân İlimleri: es-Sekkâkî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 914-915.
  59. “Sözün Belâgati: Hatîb el-Kazvînî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 915-917.
  60. “Yazarlık Üzerine: Ziyâuddin İbnu’l-Esîr”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 917-918.
  61. “Bilge ve Âlimlerin Yaptıkları Belâgat Tariflerinin Yorumlanması: el-Askerî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 921-923.
  62. “Atasözü: el-Meydânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 942-944.
  63. “el-Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh”, Bize Yön Veren Metinler III, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Ömür Ceylan, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, III, 567-569. (İSBN: 978-605-4448-06-7) (727 sayfa)
  64. “el-Fevâ’idü’z-Ziyâiyye”, Bize Yön Veren Metinler III, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Ömür Ceylan, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2021, III, 569-571.
  65. “Kitâbu’l-Avâmil”, Bize Yön Veren Metinler III, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Ömür Ceylan, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, III, 575-577.
  66. “Kitâbu İzhâri’l-Esrâr”, Bize Yön Veren Metinler III, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Ömür Ceylan, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, III, 577-579.
  67. “Yûnus b. Habîb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLIII,. 606-607.
  68. “Bâkûlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 165.
  69. “Betâvirî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 191-192.
  70. “Fetânî, Ahmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 449-450.
  71. “el-Hâlidî, Rûhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 518-519.
  72. “Hamza b. Turgut Aydınî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 528-529.
  73. “Haydarî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 549-550.
  74. “Hûrî, Raîf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 567-568.
  75. “İbnü’l-Haccâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 609-610.
  76. “Kâbâdû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 698.
  77. “Mes’adî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 258-259.
  78. “Müneccid, Selâhaddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 341-342.
  79. “Sâmerrâî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 470-471.
  80. “Şerkâvî İkbâl, Ahmed b. Abbas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 561-562.
  81. “Tablâvî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 575-576.
  82. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  83. Bulut, Ali,“Sîbeveyh’in Hayatı ve el-Kitâb’a Bazı Yönelik Eleştiriler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, s. 115-138, (2008).
  84. Bulut, Ali, “Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Cümle Tahliline Dair Kavramlar”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, s. 49-74, (2008).
  85. Bulut, Ali – Keskiner, Osman, Hicrî IV. Asır Arap Edebiyâtının Önde Gelen Üç Büyük İnşâ Kâtibi; İbnü’l-Amîd, Sâbî, İbn Abbâd ve Risâlelerinden Örnekler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, s. 75-98, (2008).
  86. Bulut, Ali,“Kur’ân-ı Kerîm’de İtnâb Üslûbu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume 3, Issue 11, Spring 2010, s. 183-205.
  87. Bulut, Ali,“Selâhaddin el-Müneccid ve Tahkik İlmindeki Yeri”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 11, (2013/1), s. 71-86.
  88. Bulut, Ali,”Mansûr et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri ve “Nazmü’l-istiâre” Adlı Manzûmesi”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 23 (2013-2), s. 23-36.
  89. Bulut, Ali,“Eseru’l-Kur’âni’l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî, el-İktibâs mine’l-Kur’ân-‘l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî”, Mecelletü’-Tevâsuliyye, Câmiatü’d-duktûr Yahyâ Fâris bi’l-Midiyye, Midiyye, Cezayir, İSSN: 0894-2437, Sayı: 1, Yıl: 1436/2015, s. 220-239.
  90. Bulut, Ali,“el-İktibâs fi’l-Edebi’t-Türkî”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 27 (2015-2), s. 131-144.
  91. Bulut, Ali, “Cühûdü’l-Ulemâi’l-Usmâniyyîn fi’l-Belâga fi’l-Karni’s-Sâdis Aşer: Hamza b. Durgûd el-Aydınî Enmûzecen”, Mecelletü Külliyyeti’l-Ulûmi’l-İslâmiyye Câmiatü’s-Sultân Muhammed el-Fâtih el-Vakfiyye, Sayı: 1, 1441/2020, s. 174-196.

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
  2. “Dijital Dönüşüm Çağında Uzaktan Eğitim Avantajlar -Dezavantajlar”, Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Online Kongre, 19-20.06.2021.
  3. Uluslararası Panel: “Taʻlîmü’l-Lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ Kadîmen ve Hadîsen”, Taʻlîmü’l-Lügati’l-Arabiyye fî Türkiyâ fi’l-Mâdî ve’l-Hâdır ve’l-Müstakbel, el-İttihâdü’l-Âlemî li’l-Lugati’l-Arabiyye, Online, 15.06.2021.
  4. “Belâgat İlmi ve Dijital Dönüşüm Işığında Anadili Arapça Olmayanlara Öğretimi”, Dijital Dönüşüm Işığında Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretimi Tecrübeler ve Beklentiler, FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi, 19-20 Aralık 2020.
  5. Sîbeveyh’in Kırâatlara Yaklaşımı, Kur’an ve Yorumu İlk Üç Yüz Yıl, Uluslararası Sempozyum, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, (Basım: Ankara 2019, s. 255-271).
  6. “Sîbeveyh’in Kıraatlere Yaklaşımı”, “4. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme –Kur’ân Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı- İlmî Toplantısı” İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, 20-21 Ekim 2018, Ankara.
  7. Arap Edebiyatında İnşâ Sanatının Ortaya Çıkışı ve Başlıca Temsilcileri, İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, 20-21 Aralık 2019, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul.
  8. “Anadili Arapça Olmayan Öğrencilere Arapça Öğretiminde Modern Tecrübelere Bakış”, Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde Geçmişten Günümüze Tecrübeler, 18 Aralık Dünya Arapça Günü Paneli, 18.12.2019, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
  9. İkinci Uluslararası Lisans ve Lisans Üstü Arapça Öğretimi Çalıştayı, 12-13 Nisan 2018, İnönü Üniversitesi, Malatya. (Katılımcı ve oturum başkanı)
  10. “Taʻlîmü’l-Lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ min Hilâli Tecribeti Külliyyeti’l-Ulûmi’l-İslâmiyye ve’s-Seneti’t-Tahdîriyye fî Câmiati’s-Sultân Muhammed el-Fâtih el-Vakfiyye”, Verşetü Amelin Havle Tenmiyeti’l-Lugati’l-Arabiyye Lede’t-Tullâbi’n-Nâtıkîne bi-Lugâtin Uhrâ (Anadili Arapça Olmayanlar İçin Arapça Dil Becerileri Geliştirme Yöntemleri Çalıştayı)”, İslamî Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Granada Eğitim Kurumu ve FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi işbirliğiyle, 27-30.11.2019, İstanbul.
  11. “Mâtürîdî Tefsirinde Mecâz-ı Mürsel ve Alâkaları”, “Naučna Misao Imama Maturidija (İmam Mâtürîdî’nin Bilimsel Düşüncesi)”, 20-21 Kasım 2019, Saraybosna, Bosna Hersek.
  12. “Arapça Öğretiminin Genel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri”, “Yabancılara Arapça Öğretiminde Ortaya Çıkan Problemlere Muasır Bakış” 1-2 Mayıs 2008, Azerbeycan / Bakü 2008, s. 100-113.
  13. “Hamza b. Durgûd el-Aydinî ve Kitâbühü’l-Müsemmâ el-Hevâdî fî Şerhi’l-Mesâlik”. Mu’temeru’l-lugati’l-Arabiyye beyne’l-izdihâr ve’l-inhisâr, el-Meclisü’l-âlemî li’l-lugati’l-Arabiyye, 24-25 Mayıs 2011, Beyrut, Lübnan.
  14. “et-Tecribetü’t-Türkiyye fî Ta‘lîmi’l-Lugati’l-Arabiyye Kadîmen ve Hadisen”, Mu’temeru el-Luga ve’l-Avleme, Câmiatü’l-Muntûrî, 28-29 Mayıs 2012, (ed-Dirâsâtü’l-lugaviyye, muhâdarâtü’l-mülteka’devlî, el-Luga ve’l-avleme, yevmey 28-29 mây 2012, s. 253-262, Konstantine, Cezayir).
  15. “Talîmü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, Mu’temeru’l-Lugati’l-Arabiyye, cisri’t-tevâsuli’l-hadârî… el-vâkı ve’t-tumûhu’l-müstakbelî, Câmiatü’l-ulûm ve’t-teknûlucyâ, 19-20 Mart 2013, Sana, Yemen.
  16. “Eseru’l-Kur’âni’l-Kerîm fi’l-Edebi’t-Türkî, el-İktibâs mine’l-Kur’ân-‘l-Kerîm fi’l-Edebi’t-Türkî” (Kur’ân-ı Kerîm’in Türk Edebiyatına Etkisi, Türk Edebiyatında Kur’ân-ı Kerîm’den İktibas), Mu’temeru Müsâhemetü’d-Dirâsâti’l-Kur’âniyye fî İsrâi’l-Bahsi’n-Nakdiyyi’l-Edebî ve’l-Lugavî, Câmiatü’d-duktûr Yahyâ Fâris bi’l-Midiyye, 22-23 Nisan 2014, Midiyye, Cezayir.
  17. “Tedrîsü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, 18 Aralık Dünya Arapça Günü Uluslararası Paneli, 18.12.2014, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
  18. el-Lugatü’l-Arabiyye fî Türkiyâ ke-hidme umûmiyye min ecli terkıyeti’l-mevridi’l-beşerî, Mu’temeru’l-müessese beyne’l-hidmeti’l-umûmiyye ve idârati’l-mevâridi’l-beşeriyye, Büleyde Üniversitesi 2 – Lûvinis Ali, Cezayir, 17-18 Kasım 2015. (s. 11-19)
  19. “Medâ Fâiliyyeti İhtiyari’l-Elfâzi’l-Müştereke Beyne’l-Arabiyye ve’t-Türkiyye fî Talimi’l-Arabiyye li’l-Etrâk Kitâbü’l-Kavâidi’l-Müşeccia Enmûzecen”, “Meâlim alâ Tarîkı Teysîri Talimi’l-Lugati’l-Arabiyye li’t-Talebeti’l-Etrâk, 18.01.2018, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
  20. “Kişilik İnşasında Usta-Çırak İlişkisinin Önemi”, Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş 26-28.04.2018, Bildiri kitabı, Cilt: 2, Sayfa: 343-349.
  21. “Osmanlı Medreselerinde Belâgat Öğretimi (16. Yüzyıl)” “The Challenges of Arabic Teaching and Learning for Non Native Speakers – The Experiences in Turkey, Indonesia and Other Countries”, Istanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul 20-22 Eylül 2018.
  22. “Belâgat İlminin Tekâmülünde Sekkâkî’nin Yeri”, “The Contributions of Central Asia Scholars to Islamic Civilization” (Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları), International Symposium, 10-12 October 2018, Bişkek / Kırgızistan, Baskı: Bişkek 2019, s. 537-553.
  23. “Atpazarî Osman Fazlı Efendi ve Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî Adlı Eseri”, Kutup Osman Sempozyumu, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 26-27 Ekim 2018, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
  24. “Rûhî el-Hâlidî ve Târîhu İlmi’l-Edeb İnde’l-İfrenc ve’l-Arab ve Victor Hugo Adlı Eseri”, Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslararası Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Bağcılar Belediyesi, İstanbul 29-30 Aralık 2018. (Baskı: İstanbul Aralık 2019, İSBN: 978-605-9478-21-2, s. 121-136)
  25. “Çorlu Ahmet Paşa Medresesi Müderrislerinden Hamza b. Turgut el-Aydinî ve Belâgat İlmindeki Yeri”,Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ 5-7 Nisan 2019.
  26. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  27. Doğu Edebiyatının Batı Edebiyatına Etkisi Üzerine Bazı Mülahazalar“, İslam Tetkikleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2021, s. 51-70.
  28. Bulut, Ali, “Muhammed el-Medenî et-Trabzonî ve Risâle fî Beyâni mâ Yüzekker ve Yüennes vemâ Yetbeuhû mine’l-Fevâidi’l-Mühimme Adlı Eseri”, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl Güz 2020, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 359 – 420.
  29. Bulut, Ali, “Arapça ve Türkçe’de İsim-Fiil Ünlem Karşılaştırması Üzerine Bir Deneme”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl IX, Sayı 22, s. 225-244 (2005).
  30. Bulut, Ali, “İsraf Kavramı Bağlamında Kur’ân’daki Çokanlamlı Kelimelerin Türkçe’ye Çevirisi Sorunu”, Diyanet İlmî Dergi, Cilt 42, Sayı 1, s. 79-94 (2006).
  31. Bulut, Ali, “Abdulhamîd el-Kâtib’in Risâlelerinde İktibas Sanatı “Tâat Risâlesi” Örneği, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 247-267 (2007).
  32. Bulut, Ali, “Ali Câmi Efendi’nin el-Murtecâ alâ Kasîdeti Durr-i Musaffâ Adlı Eseri, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 269-312 (2007).
  33. Bulut, Ali, “Cahiliye Şiirinde Bazı Dînî Motifler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 213-235 (2005).
  34. Bulut, Ali, “Yûnus b. Habîb ve Nahivdeki Yöntemi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 237-264 (2005).
  35. Bulut, Ali, “Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na‘tı”. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, Sayı 18, s. 33-46 (2005).
  36. Bulut, Ali, “İbn Madâ’nın Arap Dilindeki Âmil Nazariyesine Yönelik Bazı Eleştirileri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VI, Sayı 23, s. 61-74 (2006).
  37. Bulut, Ali, “Ebû Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’ân’ına Yönelik Bazı Eleştiriler”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl IV, Sayı 15, s. 63-76 (2004).
  38. Bulut, Ali, “el-Ferrâ’nın, Meânî’l-Kur’ân’ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu’na Ait Terimler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14-15, s. 323-340 (2002).
  39. Bulut, Ali, “Kur’ân Filolojisine Dair İbn Abbâs’a Nisbet Edilen Üç Eser”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 20-21, s. 279-297 (2005).
  40. Bulut, Ali, “Kur’ân Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı (Garîbü’l-Kur’ân, Meânî’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân) ve Bu Dallarda Eser Veren Müellifler (Hicrî İlk Üç Asır)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12-13, s. 391-408 (2001).
  41. Bulut, Ali, “Nahiv Terimlerinin Ortaya Çıkış Süreci”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 2, s. 89-104 (2008).
  42. Bulut, Ali, “Arap Edebiyatında Berâat-i İstihlâl Sanatı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, Sayı 1, s. 77-88 (2008).
  43. Ulusal hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler

“Ahmed Şevki Şehir ve İstanbul”, Üsküdar Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi, Sayı 2, İstanbul 2019, s. 2-11.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  2. Panel: Nihad Mazlum Çetin’in Hayatı ve Eserlerinden Anekdotlar, İlme ve İlim İnsanına Vefâ Paneli ve Anma Etkinlikleri-I Nihad M. Çetin’in Vefatının 30. Yılı Anısına, İstanbul Üniversitesi, 28.06.2021.
  3. Filibeli Halil Fevzi Efendi ve el-Hâşiyetü’l-Cedîde alâ Şerhi İsâmi’l-Ferîde Adlı Eseri, Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu, İsar Vakfı, 18-19 Aralık 2020 İstanbul.
  4. Bulut, Ali, “Filolojik Tefsirle Rivâyet Tefsirinin Buluşma Noktası” Zeccâc’ın Meâni’l-Kur’ân’ı”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul 2008, s. 313-331.
  5. Bulut, Ali, “Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Belâgatin Rolü: Tevriye Sanatı Örneği”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İstanbul 2009, s. 67-92.
  6. “Okul Aile Birliklerinin Nitelikli Bir Yenilikle Eğitime Katkı Sağlaması”, Evde ve Okulda Ailenin Eğitim Sürecine Nitelikli Katkısı, Önder Okul Aile Zirvesi 15.02.2020, İstanbul.
  7. Çalıştay: “Belâgat İlminin Tarihsel Süreci”, Divan Toplantıları-I Mazmûndan Poetikaya, 16-17 Ekim 2020.
  8. Bilimsel Eser Çevirisi
  9. Bulut, Ali, “Nahvin Kolaylaştırılması” Şevki Dayf, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 3, s. 203-221 (2007).
  10. Bulut, Ali, “Nahiv Eserlerinde Takip Edilen Yöntemler” Gânim Kadûrî el-Hamd Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 1, s. 375-387 (2008).
  11. Sultan Memdûh’un Eserleri II, Münîbî Dîvânı, (Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Siirt Valiliği Yayınları Siirt 2013, (Ali Bulut: II, 523-551).
  12. “el-Ef’âlü’l-Muʻtelle ve Tasrîfühâ”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)
  13. “el-Mef’ûlü’l-Mutlak”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)
  14. “el-İsmü’l-Mevsûl”, Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)
  15. “el-İstisnâ”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)
  16. “Ef’âlü’l-Mukârabe ve’-Recâ ve’ş-Şurû”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)
  17. “el-Bedel”, Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Editör: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan), Eskişehir 2019. (Türkçeden Arapçaya Çeviri)

 

Diğer Üyeler